Подбор на персонал от трети страни (Киргизстан)


Тук ще намерите детайлна информация за целия процес, по подбора на кандидати от трети държави, които ще извършим от Ваше име:

 

1. Клиента трябва да попълни въпросник, и заявка за подбор на персонал от 3ти държави.

Il cliente deve riempire questionario e richiesta per la selezione del personale dai terzi paesi.

2. За да бъде извършен подбор на кадри от Киргизстан за постоянна работа:

Трябва да ни бъде предоставено нотариално заверено пълномощно за да можем да представляваме клиента пред всички държавни институции, включително Агенция по Заетостта, Вътрешно Министерство, Миграция, на всякъде където е необходимо.

Per poter essere eseguita la selezione del personale proveniente dal Kirghizistan per lavoro a tempo indeterminato ci serve avere dal cliente una procura notarile poter rappresentarlo davanti a tutte le istituzioni statali, comprese l'Agenzia di Lavoro, il Ministero dei Interni, la Migrazione, e ovunque sia necessario.

3. След извършване от наша страна на проучване на пазара за липса на кадри в сферата на дейност на нашият клиент, ние трябва да обосновем пред Агенция по Заетостта, защо искаме да се открие работно място за човек от 3та държава.

Dopo aver completato un sondaggio di mercato per mancanza di personale nel campo di attività del nostro cliente, dobbiamo giustificare davanti all'Agenzia di Lavoro necessita del importare lavoratori dal terzi paesi.

4. Междувременно ние подаваме към клиента кандидати със всички необходими документи, за одобрение от него, след одобрените им се изготвя от Работодателя трудов договор, който се подава от нас в Агенция по Заетостта заедно с всички останали изискуеми документи.

Nel frattempo, sottoponiamo al cliente i candidati con tutti i documenti necessari per l'approvazione da parte sua, dopo aver scelto persone adatte per il suo organico, il cliente dovrà preparare contratto di lavoro, che viene presentato da noi all'Agenzia di collocamento insieme a tutti altri documenti richiesti.

5. Трябва да бъде спазено и условието, че в предходните 12 месеца общият брой на работещите за местния работодател чужденци не надвишава 20 сто от средно списъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани и с приравнени на техните права, а за малките и средни предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от Закона за малките и средните предприятия – 35 на сто.

Inoltre bisogna avere presente che nei 12 mesi precedenti il numero totale di cittadini stranieri che lavorano per il datore di lavoro locale non deve superare il 20% del numero medio di cittadini bulgari con stessi diritti di occupazione, per le piccole e medie imprese ai sensi del art. 3, par. 1, punto 1 della Legge per le piccole e medie imprese - 35%.

6. Агенцията по Заетостта след входиране на необходимите документи за издаване на разрешително издава същото до 20дена. Таксата която се заплаща и в случай на неодобрение не подлежи на възстановяване е 100лв.

Dopo aver depositato tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso di lavoro nella L'Agenzia di Lavoro, loro rilasciano lo stesso entro il 20 ° giorno. Le tasse statali pagata in caso di disapprovazione non sono rimborsabile è sono pari a 100BGN.

7. Работодателя, е длъжен според Закона за наемане на чужденци от 3и държави, да заплати пътя до и от България на чужденеца както и да му осигури жилище за пребиваване в рамките на трудовият договор.

Il Datore di lavoro e obbligato ai sensi di legge per assunzione dei stranieri da terzi paesi di assumersi le spese per il viaggio (andata e ritorno) della persona e offrirgli alloggio per tutto il termine del permesso di lavoro.

8. Заплащането на лицето не трябва да е по – ниско от това на българските работници.

La retribuzione delle persone dai terzi paesi non deve essere inferiore a quello dei lavoratori bulgari.

9. При стартиране на услугата се изисква авансово плащане от 30%.

All'inizio del servizio è richiesto un anticipo del 30%.
Spearhead Facebook Like Button.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Контакти

  • ГЛОБАЛ ДЖОБС ЕООД
  • Адрес: гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" 60, ет.1
  • Тел.: +359 2 950 84 17;
  • Тел.: +359 879 129 989;

E-mail

  • hr@globaljobsbg.com
  • a.milena@globaljobsbg.com
  • s.mitko@globaljobsbg.com