Лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

Глобал Джобс ООД София  агенция за подбор на персонал

Данни за контакт Глобал Джобс ООД СОФИЯ:

Местоположение:

Държава:България

Адрес: София 1000 ул. Патриарх Евтимий 60 ет 1.

Телефон: 02/ 950 84 17; 0879 129 989

Ел. поща: hr@globaljobsbg.com

Интернет страница: www.globaljobsbg.com

 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

 

Категория лични данни:

Чувствителни лични данни, предоставени от вас самите във вашите автобиграфии. 

Източник:

Предоставените от вас самите автобиграфии при кандидастване за работа за определена позиция или кандидастване за влизане в база данни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Провеждане на интервюта с нас и потенциални работодатели,

Влизане в база данни за кандистване за определени позиции за работа

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Обработването на вашите данни се основава на вашето съгласие

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Спазване на месното и Европейско законодателство.

 

 

Съгласие:

 

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с изпратен имейл до hr@globaljobsbg.com

 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

 

ГЛОБАЛ ДЖОБС ООД  няма  намерение да предаде вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие.

Следните трети страни ще получат вашите лични данни за следната цел (и) като част от дейностите по обработка:

Потенциални работодатели с обявени работни места

 

Период на съхраняване на данните

 

ГЛОБАЛ ДЖОБС ООД  ще съхранява Вашите лични данни не повече от 6 месеца за кандидатстващите директно за определена позиция и 1 г за кандидатстващите за база данни с бъдещи работни позиции

 

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ГЛОБАЛ ДЖОБС ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от ГЛОБАЛ ДЖОБС ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от ГЛОБАЛ ДЖОБС ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес и изисквания на местното законодателство
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от ГЛОБАЛ ДЖОБС ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

 

Онлайн декларация за поверителност

 

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

 

Защо ГЛОБАЛ ДЖОБС ООД  събира и съхранява лични данни?

 

За да ви предоставим възможност да кандидатствате и да  се явите на интервю при работодател. Информацията, която,  събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, ГЛОБАЛ ДЖОБС ООД  ще поиска от вас допълнително съгласие.

 

Как използвате моите лични данни?

 

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни за подбор и обучение намиране на нова работа.

 

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

 

ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ АВТОБИГРАФИИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕ /ако има такива/, на потенциалните работодатели, за които сте кандидатствали.

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

 

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

 

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

 

ГЛОБАЛ ДЖОБС ООД ще събира, съхранява и използва предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове - Закона за трудовите посредници и наредбата за трудовите посредници.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. 

 Spearhead Facebook Like Button.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Контакти

 • ГЛОБАЛ ДЖОБС ЕООД
 • Адрес: гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" 60, ет.1
 • Тел.: +359 2 950 84 17;
 • Тел.: +359 879 129 989;

E-mail

 • hr@globaljobsbg.com
 • a.milena@globaljobsbg.com
 • s.mitko@globaljobsbg.com